Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 43 Makale Bulundu
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
Benign Notokord Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU
SELLÜLER NÖROGLİAL DOKUDAN ZENGİN İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
NADİR LOKALİZASYONLU BİR TÜMÖR: RENAL PİGMENTE PARAGANGLİOMA
BİR GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR (GİST) TAKLİTÇİSİ: MEZENTERİK FİBROMATOZİS (MF); BİR OLGU SUNUMU
DUODENUM ENDOSKOPİK BİYOPSİ İLE TANI ALAN GERM HÜCRELİ TÜMÖR METASTAZI
TRİPLE NEGATİF MEME KARSİNOMLARINDA SOX2, C-KİT, GLUT1 VE DOG1 EKSPRESYONU
PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ
NADİR BİR TÜMÖR: TESTİKÜLER ADRENAL REST TÜMÖRÜ
B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU
TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
TESTİSİN UNDİFERANSİYE SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
TUNİKA VAJİNALİS TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
PARATESTİKÜLER LOKALİZASYONDA GÖRÜLEN EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
RETROPERİTONEAL LENF NODU METASTAZI İLE PREZENTE OLAN ?BURNED OUT? GERM HÜCRELİ TÜMÖR
OVOTESTİKÜLER GELİŞİM BOZUKLUĞU; NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU?
SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
NADİR BİR OLGU: TESTİS METASTAZI İLE PREZENTE OLAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU
PİTUİTER NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE GATA-3 EKSPRESYONU
BÖBREK KÖKENLİ TÜMÖRLERDE GATA-3 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Splenogonadal Füzyon; Skrotal Kitle
Erişkin Bir Hastada Testiküler Regresyon Sendromu/ Kaybolan Testis: Olgu Sunumu
TESTİKÜLER ADNEKS KAYNAKLI MİKZOİD FİBROSARKOM: ÇOK NADİR BİR OLGU
Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni
Soliter Fibröz Tümör, Sitolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
Paratestiküler malign mezotelyoma
TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI
Retroperitoneal metastatik teratomda gelişen koroid pleksus papillomu
PARATESTİKÜLER YERLEŞiMLİ FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR OLGUSU
Testisin nadir bir Seks Kord-Stromal Tümörü: Granülosa Hücreli Tümör
Peutz-Jeghers Sendromunda bilateral testiküler intratubuler büyük hücreli hyalinize Sertoli hücreli neoplazi olgusu
Testiküler teratom içinde gelişen primitif nöroektodermal tümör (PNET)
PAP Smeardeki Atipik Misafir Hücreler: Olgu Sunumu
Regrese gastrointestinal stromal tümör: olgu sunumu
Testiste sertoli hücreli tümör olgu sunumu
Gastrointestinal Stromal Tümörler: Seksen olguya ait patolojik özellikler ve risk gruplarının analizi
Kliniğimizde Tanı Alan Testis Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi