Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 87 Makale Bulundu
Hematoksilen-Eozin'den Moleküler Tekniklere: Patolojinin Tarihçesine Kısa Bir Bakış
Patoloji Raporunda Yer Alan Tanılar Tekrarlanabilir mi?
Çukurova Patoloji Derneği'nin Yirmi Yılı
TÜKRÜK BEZİ İNCE ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN MİLAN SİSTEMİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOPATOLOJİ İLE UYUMU
TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP
MALİGN GÖRÜNÜMLÜ BENİGN TÜMÖR: ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ
KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS
AKCİĞERDE KONDROMATÖZ HAMARTOM :OLGU SUNUMU
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
EOZİNOFİLİK KOLESİSTİT: OLGU SUNUMU
APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ
İNSİDENTAL SAPTANAN MİKROSKOBİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI OLGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM STANDARTLARI NASIL OLMALIDIR? ÖRNEKLERLE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI BİLEŞENLERİ
ETİK DEĞERLERE UYGUN BİR PATOLOJİ PRATİĞİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
PATOLOJİ VE PERFORMANS: DURUM TESPİTİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PATOLOJİ EĞİTİMİNDE PROFESYONELLİK VE ETİK: BİR ÖN-ÇALIŞMA
OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
YÜZEYEL CD34-POZİTİF FİBROBLASTİK TÜMÖR: 2 OLGU SUNUMU
MELANOSİTOMA
TİROİD KANSERİNİ ÖNGÖRMEDE AUS/FLUS ALT GRUPLARI OLUŞTURMAK YARARLI MIDIR?
TİROİD BEZİNE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI : OLGU SUNUMU
SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?
TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
PATOLOJİ VE FACEBOOK GRUPLARI
BİR SOSYAL PATOLOJİ OLGUSU: ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL FACEBOOK PATOLOJİ GRUBUMUZ ?PATOLOJİ PLATFORMU?
PANKREASTA KİST HİDATİD HASTALIĞI VE EOZİNOFİLİK PANKREATİT
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL SAFRA KESESİ KANSERİNİN RİSK YÖNETİMİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE 1997-2016 YILLARI ARASINDA OTOPSİ SERİMİZDEKİ KARDİYOVASKÜLER ANOMALİLER
EOZİNOFİLİ İLE BİRLİKTE KUTANÖZ ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ: OLGU SUNUMU
SLEEVE GASTREKTOMİLERDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIMIZ: 63 VAKANIN ANALİZİ
NİĞDE İLİNDE HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ) PREVALANSI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN H.PYLORİ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İNFLAMATUAR FİBROİD POLİPLERİNDE KLİNİK VE PATOLOJİK BULGULARIN ANALİZİ ? 69 OLGULUK SERİ
MEME KANSERLİ OLGULARIN BRCA MUTASYON ANALİZİNE YÖNLENDİRİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ARAŞTIRILMASI
DİJİTAL PATOLOJİNİN RUTİN PATOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANIM ALANLARI: YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ DENEYİMİ
SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE PATOLOJİ: ZAMAN-MEKAN-KİŞİ KISITLAMASI OLMADAN BİLGİYE MÜKEMMEL ERİŞİM?
FARKLI DİJİTAL FOTOĞRAF FORMATLARI İLE GÖZLEMCİ İÇİ-GÖZLEMCİLER ARASI GLEASON SKORU TEKRARLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
BÖBREK KÖKENLİ TÜMÖRLERDE GATA-3 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Patoloji eğitiminde harmanlanmış öğrenme yaklaşımının akademik başarı ve memnuniyet üzerine etkisi
Adenoidektomi materyallerinde eozinofil, allerji ve aktinomiçes
Yenidoğanda subkutan yağ nekrozu
PARAPSORİASİSTE NB-UVB/PUVA TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN REKÜRRENSİNE VE SONUÇLARINA ETKİSİNE HİSTOPATOLOJİK BAKIŞ
"Bir Patoloji Laboratuvarı Nasıl Çalışır?" Seçmeli Stajı: Lisans Patoloji Eğitimi İçin Bir Model
NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular
Medüller tiroid karsinomunda insm1 ekspresyonunun değerlendirilmesi ve klinikopatolojik parametrelerle karşılaştırılması
Pankreasta solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu
Erişkin yaşta görülen langerhans hücreli histiyositoz olgusu
Kordoid meningiom: Literatür ışığında olgu sunumu
İntrapulmoner ektopik tiroit: Sitoloji-histopatoloji-immünhistokimya ve literatür ışığında nadir bir olgu
Nadir görülen bir böbrek tümörü: müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma
Subaraknoid Kanamanın İndüklediği Vagal İskeminin İntestinal İmmun Yetmezlikteki Bilinmeyen Rolü Üstüne Deneysel Çalışma
Karaciğer Nakli Yapılmış Crigler Najjar Hastalarının Klinik Bulguları ve Eksplant Karaciğer Histopatolojisi
Amiloidoz: tanı için böbrek biopsisinden önce patoloji arşivine bakalım mı?
Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili
Patolojinin Tanıtımı İle İlgili Web Sitelerindeki Bilgilerin Kalitesi Üzerine Bir Çalışma
Kolesistit Tablosuna Neden Olan Fasciola Hepatica
ÖZOFAGEAL ATREZİ VE TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜLDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR ?BU EOZİNOFİLLER NEREDEN GELİYOR??
Gastrointestinal Graft versus Host Hastalığı?nda klinik ve patolojik gradeleme: AÜTF deneyimi
Nadir bir olgu: yüzeyel akral fibromiksoma
11551 Kolesistektomi Materyalinin Retrospektif Değerlendirilmesi
CD34 pozitif yüzeyel fibroblastik tümör
AKCİĞERE METASTAZ GÖSTEREN DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM OLGUSU
Terminal ileitte histopatolojik patern analizi ve tanısal önemi
Anaplastik tiroid karsinomu: 6 olgunun klinikopatolojik özellikleri
Servikal sitoloji materyalinde HPV DNA genotipi ile epitel hücre anomalisi ilişkisi ve histopatolojik korelasyonu
Ovarian Seks Kord Tümöre Benzeyen Uterin Tümör(UTROSCT): Üç Olgu
Sosyal Medya ve Patoloji: Twitter da takip edilmesi faydalı bazı uluslararası #hasthag?ler
72 Otopsi Vakasının Klinik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi: Retrospektif Analiz
Sleeve gastrektomi materyallerinde histopatolojik bulgularımız
Patologların Patolojiye Bakışı ve Mesleki Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışmasının İlk Sonuçları
MAST HÜCRELERİ, EOZİNOFİLLER VE GASTRİT...
Patolojide plastinasyon
Skrotumda bazal hücreli karsinom: Nadir bir lokalizasyon
PANKREAS ADENOKARSİNOMU OLGULARININ AJCC 8.EDİSYON PATOLOJİK EVRELEMESİNE GÖRE EVRELENMESİ VE PROGNOSTİK DEĞER ANALİZİ
Son 10 Yılda Yayımlanmış Türkçe Patoloji Kitaplarının Dökümü
"Hedefe Yönelik Tedavide Patoloji Süreçlerinin Önemi" Kursu: Sonuçları ve Öneriler
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler
Eozinofili ile Seyreden Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşial Biyopsinin Yeri ve Önemi
Covid-19 Pandemisi Süresince Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Patoloji Laboratuvarlarında Fiziki Altyapının Yasal Mevzuatı (Ruhsatlandırma, Yönetmelik ve Genelgeler)
Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Sarf Malzemelerimiz ve Özellikleri Nelerdir?
İntraabdominal Yerleşimli Dev Dediferansiye Liposarkom Olgusu